Fen Bilimleri Enstitüsü

İç Kontrol

23/01/2017 13:51:42 - 12/02/2019 13:51:42 - 4240 Okunma

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük

FBE Kamu Hizmet Standartları

Ek-1 Yönetmelik  

KLÜ Etik Değer ve Dürüstlük İlkeleri

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Standart 2 - Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

FBE Misyon ve Vizyon

FBE Teşkilat Şeması

FBE Personel Listesi

FBE Görev Tanımları       

FBE Görev Dağılımları

FBE Hassas Görev Raporu

FBE İş Akış Şemaları

Öğrenci İşleri-1

Öğrenci İşleri-2

Tez Teslimi ve Tez Savunma

Tez Teslimi ve Mezuniyet

Ders Görevlendirme

Ek Ders Formlarının Hazırlanması

Enstitü Sekreterliği

Yazı İşleri

EYK Üye Seçimi

Satın Alma

Mali İşler (Genel)

Telefon Faturaları Ödeme

Dayanıklı Taşınır Zimmet

Taşınır Mal Depolama

Taşınır Mal Giriş-Çıkış

Taşınır Mal Kayıt Kontrol

Taşınır Mal Sayım

İdari İşler

Personel İzin

İşe Başlama ve Ayrılma

Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı

Performans Değerlendirme Formu

KLÜ İdari Personel Performans Değ. Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları

Standart 4 - Yetki Devri

Yetki Devri Formu

2 - RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart 5 - Planlama ve Programlama

FBE Performans Hedefleri Tablosu (Eylem Planı)

Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

FBE Risk Analiz Tablosu

FBE Risk Değerlendirme Tablosu

FBE Risk Profil Tablosu

3 - KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

FBE Risk Önleme Eylem Planı

Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

FBE Prosedür Listesi

Standart 9 - Görevler Ayrılığı

Görevler Ayrılığı

Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller

Kontrol Formu

Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği

Faaliyetlerin Sürekliliği

Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

KLÜ Lisansüstü Öğretim Başvuru Programı Kullanım Kılavuzu

KLÜ Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu

KLÜ Bologna Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu 

Maaş Bilgi Girişi Ekranı Uygulama Kılavuzu

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Düzenleme Kılavuzu

Ekders Ücret Ödemeleri Uygulama Kılavuzu

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Ödemeleri Uygulama Kılavuzu

Sosyal Hak Yardım Ödemeleri Kılavuzu

EKAP Doğrudan Temin Kılavuzu

YÖK Lisansüstü Tezlerin İnternet Ortamında Derlenmesi Kılavuzu

Kırklareli Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

4 - BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Standart 13 - Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

Standart 14 - Raporlama

FBE 2014 Faaliyet Raporu

FBE 2015 Faaliyet Raporu

FBE 2016 Faaliyet Raporu

FBE 2017 Faaliyet Raporu

Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi

FBE Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Standart 16 - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5 - İZLEME STANDARTLARI

Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Çalışan Öneri Formu

İç Kontrol İzleme Formu

Memnuniyet Anket Formu

Şikâyet Formu

Standart 18 - İç Denetim

KLÜ İç Kontrol Eylem Planı

6- PROSEDÜRLER

İç Kontrol

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.