Fen Bilimleri Enstitüsü

İç Kontrol

23/01/2017 15:04:28 - 23/01/2017 15:04:28 - 2264 Okunma

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük

FBE Kamu Hizmet Standartları

Ek-1 Yönetmelik

KLÜ Etik Değer ve Dürüstlük İlkeleri

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Standart 2 - Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

FBE Misyon ve Vizyon

FBE Teşkilat Şeması

FBE Personel Listesi

FBE Görev Tanımları       

FBE Görev Dağılımları

FBE Hassas Görev Raporu

FBE İş Akış Şemaları

 

Öğrenci İşleri-1

 

Öğrenci İşleri-2

  Tez Teslimi ve Tez Savunma
  Tez Teslimi ve Mezuniyet

 

Ders Görevlendirme

 

Ek Ders Formlarının Hazırlanması

 

Enstitü Sekreterliği

 

Yazı İşleri

 

EYK Üye Seçimi

 

Satın Alma

 

Mali İşler (Genel)

 

Telefon Faturaları Ödeme

 

Dayanıklı Taşınır Zimmet

 

Taşınır Mal Depolama

 

Taşınır Mal Giriş-Çıkış

 

Taşınır Mal Kayıt Kontrol

 

Taşınır Mal Sayım

 

İdari İşler

 

Personel İzin

 

İşe Başlama ve Ayrılma

Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı

Performans Değerlendirme Formu

KLÜ İdari Personel Performans Değ. Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları

Standart 4 - Yetki Devri

Yetki Devri Formu

2 - RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart 5 - Planlama ve Programlama

FBE Performans Hedefleri Tablosu (Eylem Planı)

FBE Yıllık İş Planı

Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

FBE Risk Analiz Tablosu

FBE Risk Değerlendirme Tablosu

FBE Risk Profil Tablosu

3 - KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

FBE Risk Önleme Eylem Planı

Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

FBE Prosedür Listesi

Standart 9 - Görevler Ayrılığı

Görevler Ayrılığı

Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller

Kontrol Formu

Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği

Faaliyetlerin Sürekliliği

Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 

KLÜ Lisansüstü Öğretim Başvuru Programı(KLUBSİS) Kullanım Kılavuzu

 

KLÜ Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu

 

KLÜ Bologna Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu 

 

Maaş Bilgi Girişi Ekranı Uygulama Kılavuzu

 

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Düzenleme Kılavuzu

  Ekders Ücret Ödemeleri Uygulama Kılavuzu
  Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Ödemeleri Uygulama Kılavuzu
  Sosyal Hak Yardım Ödemeleri Kılavuzu
  EKAP Doğrudan Temin Kılavuzu
  YÖK Lisansüstü Tezlerin İnternet Ortamında Derlenmesi Kılavuzu

Kırklareli Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

4 - BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Standart 13 - Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

Standart 14 - Raporlama

FBE 2015 Faaliyet Raporu

Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi

FBE Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Standart 16 - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5 - İZLEME STANDARTLARI

Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Çalışan Öneri Formu

İç Kontrol İzleme Formu

Memnuniyet Anket Formu

Şikâyet Formu

Standart 18 - İç Denetim

KLÜ İç Kontrol Eylem Planı

6- PROSEDÜRLER

 
İç Kontrol

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.